Menu

Dokumendid


Üldine

Koolitusluba

Kosejõe Kooli põhimäärus 

Kooli õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord

Kooli kodukord

Õpilaskodu kord

Kosejõe Kooli üldtööplaan õppeaastaks 2018/2019

Kosejõe Kooli üldtööplaan 2019/2020

Kosejõe Kooli õppenõukogu tööplaan 2017/18

Kosejõe Kooli lihtsustatud õppekava

Kosejõe Kooli toimetulekuõppekava

Kosejõe Kooli dokumentide loetelu

Teabehalduse kord (2019)

Dokumendihalduskord  (2019)

Isikuandmete töötlemise kord

Töökorralduse reeglid (uuendatud 04.12.2018)

Kosejõe Kooli personali koolituse kord (uuendatud 12.11.2018)

Lähetuste kord (uuendatud 12.11.2018)

Väljasõitude kord

Avaliku konkursi läbiviimise kord (07.03.2018 kinnitatud)

Hankekord (tühistatud direktori käskkirjaga 1-2/11, hangete korraldamise aluseks 21.06.2018 vastu võetud Kose Vallavolikogu määrus nr 32 «Hangete teostamise kord Kose vallas»)

Hankeplaan (2018 - 2019)

Meetmed haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamiseks

Lisaõppe õppekorraldus 2017/2018  õ-a (muudetud aprill 2018)

Kosejõe Kooli 2017.a tegevusaruanne

Kosejõe Kooli 2017/2018 sisehindamise aruanne

Kosejõe Kooli palgakorralduse põhimõtted (kehtiv alates 01.01.2019)

Tulekahju korral tegutsemise plaan (uuendatud nov.2018)

Hädaolukorras tegutsemise plaan

Kosejõe Kooli digiraport ja digiplaan; 2019.a uuendatud digiraport
    

Vajalikud blanketid (pdf)

    Avaldus sõidutoetuse saamiseks
    Avaldus kooli astumiseks
    Avaldus koolist lahkumiseks (põhjus õppima asumine mujale)
    Avaldus koolist lahkumiseks(koolikohustusliku ea möödumine)
    Avaldus õpilaskodusse
    Avaldus töötajale (tšeki väljamaksmiseks)

    Avaldus lisaõppe klassi astumiseks