Menu

Avaleht

Alates 20. maist algavad kontakttunnid õpetajate poolt välja selgitatud õpilastele, kes vajavad lisatuge. Klassijuhatajad teavitavad õpilast ja lapsevanemat kontaktõppe vajalikkusest. Kontaktõpe korraldatakse õpilasega vanema nõusolekul. Koolipäev algab kell 9.30 ja lõpeb hiljemalt kell 17.00. Koolimajja tulevad õpilased peamiselt valdadepõhiselt. Koolimajja toob ja koolimajast viib õpilased kooli buss (erandjuhul toob ja viib õpilase ka lapsevanem). Ülejäänud õpilastele kohaldatakse endiselt distantsõpet.

Kontaktõppepäeval toitlustatakse õpilasi koolimaja sööklas.

Kool tagab kontaktõppes osalevatele koolitöötajatele ja õpilastele isikukaitsevahendid. Koolimajja tulemisel/kogunemistel on kohustus järgida kehtivaid distantse ja kogunemispiiranguid.

 

Tulevalt kehtiva eriolukorra reeglitest jätkab Kosejõe Kool distantsõppes ka pärast IV koolivaheaega.

Lähtudes Kose valla kriisikomisjoni 26.03.2020 otsusest nr 4 „COVID-19 leviku tõkestamine“, mille põhjal Kosejõe Kool ei  alusta 30.03.2020 õppetööd koolis vaid jätkab distantsõppega.

Kosejõe Kool jätkab 14. nädalal (30.03.-03.04.2020) distantsõppega kuni uute korralduste saabumiseni (esialgse plaani järgi 2 nädalat, kuid suure tõenäosusega kuni aprillikuu vaheajani). Uutest korraldustest teavitame esimesel võimalusel.

 

Lähtudes Kosejõe Kooli pedagoogide 20.03.2020 koosoleku otsusest, jätkub õpilastele distantsõppe rakendamine kuni 27.03.2020. Protokoll siin.

Kosejõe Kooli õppenõukogu otsus koolihoone sulgemisest ajavahemikuks 16.03.2020 kuni 20.03.2020

Otsus nr 3 (ava siit)

Selgitused õppenõukogu otsuse juurde

16.03. – 20.03.2020 Kosejõe Kooli õpilastele rakendatud distantsõpe, s.t. 16.03.2020 seisuga edastavad aineõpetajad vajalikud õppematerjalid kas paberkandjal või elektrooniliselt vastavalt kokkulepetele lapsevanematega (milline lahendus on neile kättesaadavam).

20.03.2020 kokkuvõtete tegemine distantsõppe tulemustest ja edasiste plaanide kavandamine.

Juhul, kui tagasiside koduõppe tulemustest on ebapiisav, toimub õppepäevade läbiviimine aprilli koolivaheaja ja suvise koolivaheaja arvelt.

 

Teavitus Kosejõe Kooli tegevuse lõppemisest alates 01.09.2020

30.01.2020 võttis Kose Vallavolikogu vastu otsuse nr 186, mille alusel toimub Kosejõe Kooli ja Kose Gümnaasiumi ümberkorraldamine Kose Gümnaasiumiks. Selle tulemusena lõpetatakse Kosejõe Kooli tegevus 01. septembriks 2020.

Vastav otsus toob kaasa muutused – Kosejõe Koolis alates 01.09.2020 õppetööd ei toimu.

Kosejõe Kooli õpilastele, kelle elukoht on Kose vallas, tagatakse lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppes jätkuvalt õppekohad, õppetööd korraldab Kose Gümnaasium.

Muude omavalitsuste õppurid (Anija vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Saue vald, Tapa vald, Keila linn ning Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme linnaosa) peavad leidma edasiõppimise võimalused teises koolis koostöös elukohajärgse omavalitsusega.

Juhul, kui Teil on seoses kooli tegevuse lõpetamisega küsimusi, pöörduge enda elukohajärgse omavalitsuse, Kosejõe Kooli või Kose Vallavalitsuse poole.

Kose Vallavalitsuse vastav teavitus koos vallavolikogu otsusega siin ning Kosejõe Kooli teavitus siin.

 

 

        

      

  

Kooli aadress:  Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond, 75102

Kooli telefonid:  

kantselei 6 751 271

Kooli e-posti üldaadress: info@kosejoe.edu.ee

Registrinumber 70003023

Kooli pidaja: Kose Vallavalitsus

Direktori vastuvõtuajad: (selguvad hiljem)

Riigihangete register   

Kosejõe Kooli avalik dokumendiregister

Kosejõe Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@kosejoe.edu.ee

Kosejõe Kooli andmekaitseametnik määratud alates 24.05.2018.a. 

Puhkuse- ja lähetuskorralduste avalik register  Puhkuste ja lähetuste dokumendid asuvad Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Teenistuslikku järelvalvet kooli tegevuse üle teostab Kose Vallavalitsus. Teenistuslikku järelevalvet teostatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega. (Kosejõe Kooli põhimääruse § 19 lõige 8 alusel)

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid ( Hille.Voolaid@hm.ee).